Regulamin Skierniewice Road Race 2019

1. Cel wyścigu

 • Popularyzacja i promowanie kolarstwa szosowego oraz turystyki rowerowej
 • Promocja Skierniewic jako miasta popularyzującego zdrowy tryb życia i aktywny wypoczynek.
 • Kontynuowanie nowych trendów w organizacji rowerowych imprez sportowych dla amatorów w Polsce
 • Wyłonienie najlepszych zawodników wyścigu Skierniewice Road Race 2019

2. Organizator

 • Stowarzyszenie Rowerowe Zielony Szlak
 • adres: ul. Dolna 14/5, 05-092 Łomianki,
 • telefon 533 005 212,
 • nr konta: Santander Bank Polska S.A. 98 1090 1014 0000 0001 1815 1541
 • strona internetowa: www.tour.ZamanaGroup.pl
 • e-mail: biuro@ZamanaGroup.pl


3.Termin wyścigu dn. 28-29 września 2019 roku.
Program: link


4. Warunki uczestnictwa
Prawo udziału w wyścigu maja osoby pełnoletnie oraz osoby od 16 roku życia za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych. Uczestnikiem Skierniewice Road Race będzie osoba spełniająca następujące warunki.
a) Dokona rejestracji:

 • dokona zgłoszenia za pomocą strony internetowej oraz dopełnienie formalności w biurze zawodów

lub

 • zgłoszenie bezpośrednio w biurze zawodów i dopełnienie formalności

b) Dokona opłaty startowej w wysokości zgodnej z regulaminem. Opłata może być uiszczona:

 • w formie gotówkowej w kasie Biura Zawodów

lub

 • w formie przelewu na konto:
  Stowarzyszenie Rowerowe Zielony Szlak
  ul. Dolna 14/5, 05-092 Łomianki
  nr konta: Bank Zachodni WBK S.A. 98 1090 1014 0000 0001 1815 1541
  w tytule wpisując: imię i nazwisko uczestnika, numer CID z Cyklopedii oraz nazwę wyścigu, tj. Skierniewice Road Race 2019.

  Organizator nie ponosi odpowiedzialności za terminy realizacji przelewów bankowych i pocztowych. Jedynym kryterium przyjmowania wpłat jest data ich księgowania na koncie Organizatora.
  W przypadku dokonania opłaty startowej przelewem uczestnik zobowiązany jest okazać potwierdzenie przelewu w biurze zawodów.

c) Podpisze oświadczenie obowiązujące podczas wyścigu Skierniewice Road Race 2019.
- osoba pełnoletnia
- osoba niepełnoletnia


5. Opłaty
a) pakiety startowe:
150 zł – opłata za uczestnictwo w Skierniewice Road Race, płatna do 1 sierpnia 2019 r. (zawodnik otrzymuje T-shirt oraz pamiątkowy medal za uczestnictwo)
150 zł – opłata za uczestnictwo w Skierniewice Road Race, płatna do 1 września 2019 r.

200 zł - opłata za uczestnictwo w Skierniewice Road Race, płatna po 1 września 2019 r.
60 zł - opłata startowa za udział w etapie jazda indywidualna na czas;
80 zł- opłata startowa za udział w trzecim etapie (wyści ze startu wspólnego).

100 zł – kaucja zwrotna za czip i numer startowy– pobierana w dniu wyścigu przed startem i zwracana po zakończeniu zawodów. Czipy wypożyczane są wyłącznie w dniu startu. Jeśli zawodnik nie zwróci czipa w dniu zawodów zostanie obciążony fakturą kosztową za jego zakup – 80 euro.

b) Nie ma możliwości przeniesienia wykupionego pakietu startowego na inna osobę oraz zwrotu opłaty startowej. Organizator nie zwraca opłaty wpisowej osobom, które nie ukończyły wyścigu.
c) Faktury VAT do opłat wystawiane są w ciągu 7 dni od dokonania opłaty.

6. Świadczenia dla uczestników

W ramach opłaty wpisowego zawodnik otrzymuje:
- zabezpieczoną i oznakowaną trasę wyścigu,
- pamiątkowy medal dla osób, które opłacą udział do 1 sierpnia 2019 r.
- pamiątkowy T-shirt – dla osób, które opłacą udział do 1 sierpnia 2019 r.
- pamiątkowy imienny dyplom uczestnictwa w Skierniewice Road Race dla osób które wystartowały we wszystkich etapach;
- pomiar czasu – system MylapsProchip,
- możliwość otrzymania swojego wyniku za pośrednictwem SMS'a po wcześniejszym podaniu nr. telefonu komórkowego podczas rejestracji,
- wyniki online dostępne na stronie imprezy i w biurze zawodów,
- możliwość włączenia aplikacji Cyklometr - funkcji śledzenia zawodnika na trasie online, zapisu wyścigu w Cyklopedii, a także odtworzenia go w późniejszym czasie,
- ubezpieczenie NNW
- zabezpieczenie ratowniczo- medyczne,
- obsługę sędziowską,
- bufet regeneracyjny na mecie wyścigu,
- pomoc techniczną w trakcie wyścigu.

W trakcie wyścigu dostępny jest numer alarmowy organizatora (tel. 609 084 184).

7. Wyścig
Skierniewice Road Race składa się z trzech etapów.
Pierwszy etap- Jazda indywidualna na czas z zostanie przeprowadzony w dniu 28 września 2019 r.
Start pierwszego zawodnika nastąpi o godz. 11.00.
Trasa wyścigu będzie zabezpieczona przez Policję i Służy Organizatora. Zawodnicy są zobowiązani jechać prawą stroną jezdni i nie mogą przekraczać osi jezdni oraz ścinać zakręty.
Zawodnicy doścignięci przez innych zawodników nie mogą korzystać z draftingu (jazdy na kole gdzie zawodnik jadący z tyłu korzysta z przełamania powietrza przez zawodnika z przodu). Zawodnicy nie stosujący się do tego zalecenia będą mieć doliczani do wyniku karę czasową lub zostaną zdyskwalifikowani.

Ruch drogowy na etapie jazdy indywidualnej na czas:
a) Na głównych skrzyżowaniach dróg nad bezpieczeństwem zawodników czuwać będzie Policja, OSP oraz służby Organizatora.
b) Bezwzględnie wszystkich zawodników obowiązują zasady Kodeksu Ruchu Drogowego i prawostronny ruch, zwłaszcza w przypadku wyprzedzania lub bycie wyprzedzanym.
c) Zawodnik wolniejszy zobowiązany jest trzymać się jak najbliżej prawej strony drogi ustępując miejsca zawodnikowi szybszemu.
d) Uczestnicy wyścigu muszą zachować szczególną ostrożność ze względu na możliwość wyjechania pojazdów z dróg bocznych, gruntowych, pól, czy pojedynczych zabudowań.

Drugi etap - kryterium uliczne zostanie przeprowadzone w dniu 28 września 2019 r.
Start i meta znajduje przy ul. Klonowej nad Zalewem Skierniewka.

Zawodnicy będą startować w czterech grupach startowych:
- pierwsza grupa- kategorie mężczyzn M60, M65 i M70.
- druga grupa- wszystkie kategorie kobiece.
(w przypadku małej ilości startujących kobiet i mężczyzn kat. M60, M65 i M70 start tych grup może być połączony)

- trzecia grupa- kategorie mężczyzn M20 i M30

- czwarta grupa- kategorie mężczyzn M40 i M50

Zawodnicy na starcie będą ustawiani w kolejności zajętych miejsc na etapie jazdy indywidualnej na czas.
Do wyścigu w kryterium dopuszcza się start na rowerach szosowych z kolarską kierownicą.
Zawodnicy zdublowani zobowiązani są do trzymania się jak najbliżej prawej strony jezdni. Ich całkowity dystans będzie pomniejszony o ilość nieprzejechanych okrążeń.
Zawodnik zdublowany będzie miał liczony wynik do klasyfikacji etapowej i generalnej.

Ruch drogowy dla kryterium ulicznego:
a) Wyścig odbędzie się przy całkowicie ograniczonym ruchu drogowym.
b) Na głównych skrzyżowaniach dróg nad bezpieczeństwem zawodników czuwać będzie Policja, OSP oraz służby Organizatora.

Trzeci etap – wyścig ze startu wspólnego zostanie przeprowadzony w dniu 29 września.
Start do wyścigu ze startu wspólnego zostanie rozegrany na dwóch dystansach z oddzielnym startem dla poszczególnych kategorii wiekowych:
Dystans Pro – kat. M20, M30, M40, M50
Dystans ½ Pro- kat. M60, M65, M70 i wszystkie kategorie Kobiet.
Organizator zastrzega sobie prawo do innego sposobu przeprowadzenia startu, o czym poinformuje uczestników na odprawie technicznej w dniu rozgrywania wyścigu na 20 minut przed startem. Ze startu wspólnego przewidziany jest limit czasowy, który będzie podawany zawodnikom w dniu wyścigu podczas odprawy technicznej przed startem.
Zawodnik, który znajdzie się poza limitem czasowym zostanie zapisany przez sędziego zawodów jadącego oznaczonym wozem technicznym. Dalsza jazda poza limitem czasowym będzie odbywała się na trasie wyścigu bez ograniczeń w ruchu drogowym. Wymaga się od zawodnika kategorycznego przestrzegania przepisów Kodeksu Ruchu Drogowego i niniejszego regulaminu.
W przypadku wymagającym udzielenia pierwszej pomocy uczestnikom zawodów, będzie ona udzielana przez ratowników medycznych jadących za głównym peletonem.

Każdy uczestnik wyścigu jest zobowiązany do jazdy na sprawnym rowerze i w kasku.

Zabrania się startowania na rowerze z wspomaganiem mechanicznym. Zawodnik korzystających z rowerów ze wspomaganiem mechanicznym zostanie zdyskwalifikowany.

Wszyscy zawodnicy obowiązani są do odnoszenia się z należytym szacunkiem do sędziów, organizatorów i innych pracowników. Nie mogą używać wulgarnych słów ani zachowywać się w sposób niestosowny.
Zawodnikom nie wolno używać szklanych pojemników w pobliżu i na trasie zawodów.

Do wyścigu ze startu wspólnego dopuszcza się start na rowerach szosowych z kolarską kierownicą.

Ruch drogowy dla wyścigu ze startu wspólnego:
a) Wyścig odbędzie się przy ograniczonym ruchu drogowym.
b) Ruch drogowy na czas przejazdu głównej kolumny wyścigu będzie wstrzymany w widełkach czasowych i z określonym limitem czasowym.
c) Na głównych skrzyżowaniach dróg nad bezpieczeństwem zawodników czuwać będzie Policja, OSP oraz służby Organizatora.
d) Bezwzględnie wszystkich zawodników obowiązują zasady Kodeksu Ruchu Drogowego i prawostronny ruch, zwłaszcza w przypadku wyprzedzania/dublowania.
e) Zawodnik wolniejszy zobowiązany jest zjechać do prawej strony drogi ustępując miejsca zawodnikowi szybszemu.
f) Uczestnicy wyścigu muszą zachować szczególną ostrożność ze względu na możliwość wyjechania pojazdów z dróg bocznych, gruntowych, pól, terenów leśnych czy pojedynczych zabudowań.

8. Pomiar czasu

Podczas wyścigu Skierniewice Road Race będzie obowiązywał elektroniczny pomiar czasu z użyciem aktywnych czipów MylapsProchip. Zawodnicy są zobowiązani do przyczepienia oficjalnego numeru Zamana Group z tyłu na lewe biodro.

9. Kategorie wiekowe
Dystans PRO Mężczyźni:

 • Mężczyźni kat. M20 (do 29 lat)
 • Mężczyźni kat. M30 (30-39 lat)
 • Mężczyźni kat. M40 (40-49 lat)
 • Mężczyźni kat. M50 (50 lat i więcej)

Dystans ½ PRO Kobiety:

 • Kobiety kat. K20 (do 29 lat)
 • Kobiety kat. K30 (30-39 lat)
 • Kobiety kat. K40 (40-49 lat)
 • Kobiety kat. K50 (50 lat i więcej)

Dystans ½ PRO Mężczyźni:

 • Mężczyźni kat. M60 (60-64 lat)
 • Mężczyźni kat. M65 (65-69 lat)
 • Mężczyźni kat. M70 (70 lat i więcej)


10. Klasyfikacja

Klasyfikacja generalna będzie przeprowadzona w kategoriach wiekowych każdego dystansu.
Do klasyfikacji generalnej będzie liczona suma czasów z każdego etapu.


11. Trofea i Nagrody

Dekoracje etapowe oraz dekoracja generalna odbędą się w kategoriach wiekowych. Dekorowane będą pierwsze 3 osoby z każdej kategorii wiekowej.


12. Kary

Sędzia główny wyścigu w porozumieniu z Organizatorem może zastosować następujące kary:
- upomnienie uczestnika
- doliczenie czasu karnego
- dyskwalifikacja uczestnika

13. Protesty

 • protesty można składać w dniu zawodów do Biura Zawodów. Do protestu (przygotowanego w formie pisemnej) należy załączyć kaucję w wysokości 100 zł
 • protesty i reklamacje będą przyjmowane do 15 minut przed dekoracją każdego etapu. Po tym czasie nie będą rozpatrywane.
 • kaucja nie zostanie zwrócona, o ile Organizator w porozumieniu z Komisją ds. Reklamacji nie przyzna racji składającemu protest.
 • ostateczna decyzja należy do Organizatora.
 • uwagi do wyników można zgłaszać drogą elektroniczną (email: wyniki@ZamanaGroup.pl) najpóźniej na trzy dni po terminie wyścigu.

14. Informacje dodatkowe

 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez lub na rzecz uczestników wyścigu i osób towarzyszących.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji przepisów organizacyjnych niniejszego regulaminu. Interpretacja przepisów sportowych regulaminu należy do Organizatora.
 • Każdy uczestnik bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność.
 • O fakcie wycofania z wyścigu uczestnik jest zobowiązany powiadomić niezwłocznie organizatora.
 • Wyścig odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne, za wyjątkiem stanów klęski żywiołowej obejmujących teren rozgrywania wyścigu i tzw. „sił wyższych”.
 • Zabrania się fotografowania i innego utrwalania przebiegu wyścigu oraz rozpowszechniania materiałów w celach sprzedaży bez uzyskania pisemnej zgody Organizatora (umożliwia się uczestnikom i kibicom robienie zdjęć i publikacji, tylko dla własnego użytku, nie w celach zarobkowych).
 • Dopuszcza się wozy techniczne drużyn do kolumny wyścigu zgłoszone na godzinę przed startem w biurze zawodów.
2017-12-06 POWRÓT
Partnerzy